(0)
  • Bezorgkosten €6,75 (NL)
  • Vanaf €100,- gratis thuisbezorgd
  • Vandaag besteld morgen bezorgd

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Meulenhoffschoenen.nl, gevestigd te Maastricht en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 14110297 bij de Kamer van Koophandel Maastricht.

Artikel 1. Definities
1.1 Meulenhoff schoenen is een winkel met luxe schoenen, pantoffels, sandalen, riemen en onderhoudsproducten , welke via Meulenhoff-schoenen.nl  bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Meulenhoff-schoenen.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Meulenhoff-schoenen.nl  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Meulenhoff-schoenen.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Meulenhoff-schoenen.nl. Meulenhoff-schoenen.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief  21% BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 Meulenhoff-schoenen.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusiefverzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk op de volgende manieren:

iDeal: Als u bankiert via Internet bij de ING, Fortis, Rabobank of ABN AMRO kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

Met uw creditcard: Mastercard en Visa.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, behalve voorzover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met Meulenhoff-schoenen.nl.

5.3 De klant geeft Meulenhoff-schoenen.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Meulenhoff-schoenen.nl.

5.5 In het geval dat de klant na een bestelling te hebben geplaatst, verzuimt te betalen, ontvangt de klant na 7 werkdagen een herinnering waarin wordt gevraagd het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer Meulenhoff-schoenen.nl de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen ontvangt, worden de gereserveerde artikelen weer in de verkoop gedaan.


Artikel 6. Levering
6.1 Meulenhoff-schoenen.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Meulenhoff-schoenen.nl kan worden toegerekend.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Dezelfde termijn wordt aangehouden wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. De klant heeft in deze gevallen het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Meulenhoff-schoenen.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen, mits er reeds is betaald.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Meulenhoff-schoenen.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen
8.1 Klanten van Meulenhoff-schoenen.nl hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen acht (8) werkdagen een artikel te ruilen.

8.2 Retourzendingen dient u voldoende te frankeren. Let op: Als de goederen worden geretourneerd zonder te ruilen worden de gemaakte verzendkosten in rekening gebracht. Artikelen die in de SALE zijn gekocht kunnen geretourneerd worden binnen 8 dagen, echter wordt hier geen geld voor teruggestort, maar een tegoedbon verstrekt.

8.3 De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en originele verpakking, ze moeten in dezelfde conditie verkeren als u heeft ontvangen en mogen niet gebruikt of gedragen zijn. Bij ruiling geldt, dat u het artikel weer inpakt in de originele verpakking en voorziet van de afleverbon of een kopie daarvan. Schrijf op de afleverbon welk artikel u wenst te ontvangen en verstuur het pakket naar onderstaand retouradres:

Meulenhoff schoenen, Wolfstraat 23, 6211 GM Maastricht.

8.4 Mocht u een artikel willen ruilen dan dient u de volgende stappen te nemen.
- neem per e-mail contact op met onze klantenservice; info@Meulenhoff-schoenen.nl
  of 043-3217411.
- wacht op antwoord voordat u het artikel terugstuurt; u krijgt instructies hoe u moet handelen. Na       
  ontvangst van het antwoord dient u binnen 2 werkdagen het artikel terug te sturen.
 
8.5 Artikelen kunnen NIET geruild worden:
-Wanneer de originele pakbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
-Wanneer er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht,  waaronder begrepen reparaties
 die niet door Meulenhoff-schoenen.nl zijn verricht.
-Wanneer beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de
  klant.
-Wanneer het artikel gedragen is.

8.6 Bij ontvangst van een verkeerd artikel:
Wanneer de klant een verkeerd product ontvangt, wordt deze door Meulenhoff-schoenen.nl omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 2 dagen na verzending contact op te nemen met onze klantenservice. Als wij constateren dat wij een verkeerd product hebben verstuurd vergoeden wij de verzendkosten aan de klant. Bewaar altijd de originele verpakking waarin het artikel verstuurd is.
 
Artikel 9 Klachten en geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Meulenhoff-schoenen.nl en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over uw order dient u altijd binnen 8 dagen schriftelijk aan ons te melden.
10.Verzendkosten
Meulenhoff-schoenen.nl hanteert binnen Nederland voor orders boven de € 100,- geen verzendkosten; voor orders onder de € 100,- wordt € 6,75 in rekening gebracht. Voor internationale verzendingen gelden de tarieven die door TNT zijn bepaald.

Artikel 11. Annulering van uw bestelling
11.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet door Meulenhoffschoenen.nl verzonden, worden geannuleerd. Dit kunt u zelf uitvoeren na inloggen op onze website. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Meulenhoff-schoenen.nl het door u betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

11.2 De koper heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De geldende voorwaarden onder Artikel 8 lid 5 zijn hierop van toepassing.

Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met onze klantenservice info@Meulenhoff-schoenen.nl of op 043-3217411. In de e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Meulenhoff-schoenen.nl plaats.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Meulenhoff-schoenen.nl, dan wel tussen Meulenhoff-schoenen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Meulenhoff-schoenen.nl, is Meulenhoff-schoenen.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Meulenhoff-schoenen.nl.

Artikel 13. Overmacht
Meulenhoff-schoenen.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Meulenhoff-schoenen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
zullen  Meulenhoff-schoenen.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

14.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.4 Kortingsbonnen kunnen niet in combinatie gebruikt worden en zijn derhalve alleen per stuk te verzilveren.

14.5 Kadobonnen en tegoedbonnen met een bepaalde waarde moeten bij ruiling geretourneerd worden, anders wordt de waarde van die bonnen in mindering gebracht op het terug te storten bedrag.

15.Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Meulenhoff schoenen
Wolfstraat 23
6211 GM Maastricht
Tel: 043-3217411
E-mail: info@Meulenhoff-schoenen.nl
Web http://www.Meulenhoff-schoenen.nl
KvK Maastricht: 14110297
Banknummer IBAN : NL56RABO0127401563 t.n.v. Meulenhoff schoenen te Maastricht
Bic: RABONL2U

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Meulenhoff-schoenen.nl


16. Betalingen en verwerking bestelling
Direct nadat uw betaling is ontvangen, wordt uw bestelling verder verwerkt. Vaak heeft u hierdoor uw bestelling de volgende dag al in huis! Houdt u er wel rekening mee dat  uw betaling, afhankelijk van de bank waarmee u zaken doet, met een vertraging van 1 of 2 dagen door ons ontvangen wordt.


Bestelproces:
1. Navigeer naar een product van uw keuze
Voeg het product toe aan de winkelwagen door te klikken op de gewenste kleur en maat en daarna op de knop 'in winkelwagen' .
2.Uw winkelwagen
U kunt de volgende acties ondernemen in uw winkelwagen:
-Verder winkelen door op de desbetreffende button te klikken.
-Achter het product kunt u het aantal wijzigen van het geselecteerde product.
-U kunt uw eventuele kortingscode invoeren en gebruiken.
-U kunt naar de afreken pagina gaan door op de groene 'Nu afrekenen' button te klikken.
3.Account pagina
Op de account pagina heeft u 3 opties:
- Inloggen als u al een account heeft met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
- Een account aanmaken
 - Nu geen account aanmaken . U kunt dan  uw bestelling afronden zonder dat wij uw gegevens        bewaren voor een volgende bestelling. U vult uw gegevens alsdan alleen in voor eenmalig gebruik. 
Bij het invoeren van uw (adres)gegevens verschijnen onderaan verschillende opties voor het afleveradres. Kies het door u gewenste afleveradres. Hierna krijgt u de verzendkosten te zien. Wanneer u op de ‘ga verder button’ hebt geklikt kunt u uw betaal methode kiezen. Wanneer u uw keuze maakt volgen er duidelijke stappen naar de keuze van de betaling toe. U kunt hierna nog eenmaal uw bestelling controleren. U gaat akkoord met de algemenevoorwaarden door de optie aan te vinken. Druk op de 'plaats bestelling button' om uw bestelling en betaling af te ronden.
Mocht u vragen hebben over het bestelproces dan kunt u gerust contact opnemen met onze klantenservice: info@Meulenhoff-schoenen.nl of 043-3217411 (7dagen per week).


Betaalmethodes:
1. Bankoverschrijving:
U betaalt middels een bankoverschrijving. De betaalgegevens vindt u ook terug in de orderbevestiging die u per email ontvangt.

Rabobank 1274.01.563 t.n.v. Meulenhoff schoenen te Maastricht IBAN : NL56RABO0127401563

2. iDeal:
Maakt u gebruik van internetbankieren? Dan kunt u eenvoudig en snel betalen met iDeal. Hiermee betaalt u uw bestelling veilig door middel van de voor u vertrouwde internetbankier pagina van de bank. Let op: u wordt pas nadat u uw bestelling hebt bevestigd, naar de betaalomgeving van uw bank doorgestuurd.

3. Creditcard: met Mastercard en Visa.

Leveringen:
Meulenhoff-schoenen.nl streeft ernaar om bestellingen dezelfde dag van betaling ter verzending aan te bieden, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Bestellingen voor 16.00 uur geplaatst en voldaan, worden voor 18.00 uur aan TNT aangeboden. TNT levert in principe de volgende dag. Ook hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bezorgtijden van TNT zijn als volgt: Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 21:30 uur en zaterdag tussen 9:00 en 16:00 uur.

Orders vanaf € 100,- leveren wij gratis. Voor orders tot € 100,- rekenen wij € 6,75- als tegemoetkoming in de verzendkosten.
U kunt uw bestelling uiteraard ook zelf afhalen in onze winkel.

Garantie:
Tevredenheidsgarantie
Wij willen dat ú tevreden bent met uw aankoop bij Meulenhoff-schoenen.nl. Is de aankoop niet zoals verwacht of wilt u een andere maat, dan is dat geen probleem! U kunt het artikel met de originele verpakking kosteloos binnen 8 werkdagen ruilen of retourneren. Heeft u het artikel al gebruikt of is het beschadigd? Dan is ruilen of retourneren helaas niet mogelijk. Natuurlijk mag u de producten wel eerst passen. Bij het hoofdstuk "Retourneren" leest u hoe u kunt ruilen of retourneren en wat retourneren kost.
Heb ik garantie op een artikel?
Op al onze artikelen krijgt u de wettelijke garantie. Deze garantie geldt onverminderd de wettelijke rechten die u hebt als consument.

Wat doe ik als ik een verkeerd artikel heb ontvangen?
Wij verwerken uw bestelling met veel zorg. Soms kan het echter mis gaan. Heeft u een artikel ontvangen dat u niet heeft besteld? Neem contact op met onze klantenservice via info@Meulenhoff-schoenen.nl of 043-3217411. Wij zijn bereikbaar 7 dagen per week. We zorgen dat u kosteloos het goede artikel ontvangt.
Hoe werkt de klachtenprocedure?
Heeft u een klacht over een artikel of over onze service? Laat het ons schriftelijk weten per e-mail info@Meulenhoff-schoenen.nl of per post Meulenhoff schoenen, Wolfstraat 23, 6211 GM Maastricht. We onderzoeken uw klacht en u krijgt binnen een week een inhoudelijke reactie op uw klacht. Onze klachtenregeling leest u in artikel 9 van onze algemene voorwaarden.

Retouren:
Retourneren en omruilen van artikelen
Hiertoe dient u binnen 8 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Meulenhoff-schoenen.nl of 043-3217411. In de e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Meulenhoff-schoenen.nl plaats.
De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en originele verpakking, ze moeten in dezelfde conditie verkeren als u heeft ontvangen en mogen niet gebruikt of gedragen zijn. Bij ruiling geldt: Het artikel weer inpakken in originele verpakking en voorzien van de afleverbon of een kopie daarvan. Schrijf op de afleverbon welk artikel u wenst te ontvangen en verstuur het pakket naar onderstaand retouradres: Meulenhoff schoenen, Wolfstraat 23, 6211 GM maastricht.
Ruilen en retourneren kan in onze winkel, echter geven wij alleen geld terug via bankoverschrijving.
Artikelen kunnen NIET geruild worden:
Wanneer de originele pakbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar  gemaakt.
Originele (prijs)kaartjes niet meer aan het artikel zitten
Wanneer het artikel gedragen is
Wanneer  beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de klant.
Wanneer er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht waaronder reparaties die niet door Meulenhoff-schoenen.nl zijn verricht.
Personal pair schoenen worden niet geruild omdat deze speciaal voor u zijn gemaakt.